Sluiten

Borrelkerstpakket.nl is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 50614606 BTW: NL002295466B36.
Hierna te noemen “Borrelkerstpakket.nl”.

Algemeen:

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.
Borrelkerstpakket.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

Borrelkerstpakket.nl, gevestigd te Almelo.
De Consument: Een gebruiker die een dienst of product afneemt.
Bestelling(en):
Een door Borrelkerstpakket.nl ten name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.
Product(en):
 Een product of dienst, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Borrelkerstpakket.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.
Zending(en):
 Één of meerdere producten, in de door of in opdracht van Borrelkerstpakket.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking dan wel verzending middels e-mail en/of SMS.
Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Borrelkerstpakket.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de Consument, en voor zover Borrelkerstpakket.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Borrelkerstpakket.nl en een Consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Borrelkerstpakket.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de Consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering

De levering na de ontvangst van bestelling en betaling plaatsvinden.

Artikel 5. Levertijd


1. De door Borrelkerstpakket.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de Consument Borrelkerstpakket.nl via het contactformulier op Borrelkerstpakket.nl in gebreke te stellen en Borrelkerstpakket.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Vind er na 14 dagen geen verzending plaats (aantoonbaar) dan kan de Consument een terugbetaling eisen.

Artikel 6. Geldigheid

Onze producten (eten en drinken) worden altijd geleverd met een acceptabele houdbaarheidsdatum voor consumptie binnen 2 maanden na levering.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten

1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Borrelkerstpakket.nl te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

2. Borrelkerstpakket.nl mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Borrelkerstpakket.nl verstrekte informatie en gegevens.

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan Borrelkerstpakket.nl.

Artikel 8. Herroepingsrecht
Uitgesloten van het Herroepingsrecht, in de volgende situaties accepteren wij géén retouren:

1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De Consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
o of de juiste zaak is geleverd;
o of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument deze binnen 3 dagen na levering aan Borrelkerstpakket.nl te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Borrelkerstpakket.nl zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.

3. De Consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

4. De Consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.

5. Borrelkerstpakket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.

6. De geleverde zaken die door de Consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Borrelkerstpakket.nl worden geretourneerd indien Borrelkerstpakket.nl vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor Consumenten

• in Euro

• inclusief BTW (indien van toepassing)

• op basis van door Borrelkerstpakket.nl gehanteerde minimum hoeveelheden

• exclusief (extra) bezorgkosten voor levering in Nederland

Artikel 11. Gebruik van de quiz
1. Met het kopen van een online kaartje heb je géén recht op teruggave van het betaalde bedrag. Wij sturen direct een quiz link op. De quiz-links die wij versturen zijn altijd 7 dagen geldig.
2.Wanneer speler(s) aantoonbare problemen ervaren tijdens een online quiz kan per e- mail om een teruggave gevraagd worden. Het probleem met onze online dienst moet echter wel duidelijk aantoonbaar zijn. Samenquizzen.nl heeft het recht de aanvraag voor teruggave alsnog te weigeren of een gedeeltelijke teruggave of korting aan te bieden.
3. Iedere aansprakelijkheid van Samenquizzen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, zoals vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Samenquizzen is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever of schade wegens door Samenquizzen gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
4. Tarieven van de quizzen kunnen ten alle tijden door ons gewijzigd worden.
5. Samenquizzen.nl vrijwaart zichzelf van elke aansprakelijkheids- of inbreukclaim door derden met betrekking tot het intellectuele eigendom aangaande het geleverde of het gebruikte materiaal.
6. Op elke overeenkomst tussen Samenquizzen en de speler(s) is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de Borrelkerstpakket.nl is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel maximaal 50% restitutie van de koopsom.
Het kwijtraken van een zending of het incompleet leveren van een pakket door 1 van onze leveranciers kan worden gemeld per e-mail om te kijken naar een passende oplossing.

Artikel 13. Overmacht


1. Borrelkerstpakket.nl heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Borrelkerstpakket.nl onafhankelijk is en welke Borrelkerstpakket.nl ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

2. Borrelkerstpakket.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Borrelkerstpakket.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Borrelkerstpakket.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Borrelkerstpakket.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Almelo met dien verstande dat Borrelkerstpakket.nl ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy

De door Consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Borrelkerstpakket.nl Consumentenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het Consumentenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Artikel 17. Allergenen en ingrediënten producten
Wij leveren producten van die u ook elders zou kunnen kopen. Op deze producten zelf kunt u de allergenen-informatie zelf inzien.
Onze pakketten bevatten geen verse of handgemaakte producten. Voor de allergie informatie zijn wij niet aansprakelijk en het gebruik van de etenswaren en de dranken in het pakket zijn voor eigen risico. Controleer altijd aandachtig zelf de productverpakking voor consumptie.

Artikel 18. Leeftijd alcohol
Wij leveren onze pakketten met alcoholische dranken alleen aan klanten van 18 jaar of ouder.
Tijdens het bestelproces doen wij 2x een leeftijdscontrole en tijdens de bezorging vragen wij de vervoerder om een ID-kaart controle.